Regulamin aplikacji CiepłoWłaściwie.pl

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji oraz zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.
 2. Niniejsza Aplikacja to portal internetowy CiepłoWłaściwie.pl, działający pod adresem https://cieplowlasciwie.pl oraz https://cieplo.app.
 3. Operatorem Aplikacji jest firma KrakenSmack Wojciech Treter z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Etnografów 7, 51-220 Wrocław), posiadająca NIP: 895-19-29-745 oraz REGON: 365-02-72-23. Operator jest właścicielem Aplikacji oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie.
 4. Z wykorzystaniem Aplikacji i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy Usługę Podstawową – oszacowania zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na ciepło na potrzeby grzewcze – oraz Usługi Dodatkowe – ułatwiające korzystanie z Usługi Podstawowej.
 5. Warunkiem korzystania z Aplikacji oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
 6. Operator nie gwarantuje przydatności wygenerowanego przez Aplikację oszacowania zapotrzebowania budynku na moc i ciepło na potrzeby grzewcze w procesie doboru źródła ciepła dla budynków, w szczególności nie gwarantuje żadnego zakresu zgodności uzyskanych wyników z rzeczywistymi parametrami budynku lub z wynikami podobnych obliczeń uzyskiwanymi innymi narzędziami i metodami.
 7. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu wygenerowanego z użyciem Aplikacji oszacowania zapotrzebowania budynku na moc grzewczą i energię na potrzeby grzewcze.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, w szczególności: wyniki uzyskane w oszacowaniu zapotrzebowania budynku na moc i ciepło do ogrzewania oraz inne informacje zawarte na stronie z wynikiem oszacowania dla identycznego zestawu danych wejściowych mogą być zmienne w czasie.

Zasady korzystania z Aplikacji

 1. Użytownikiem Aplikacji może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Dla skorzytania z Usługi Podstawowej nie jest wymagana rejestracja Konta Użytkownika. Usługi Dodatkowe wymagają rejestracji Konta Użytkownika i rozpoczęcia Subskrypcji wybranego Poziomu.
 3. Użytkownik anonimowy może korzystać z Usługi Podstawowej bezpłatnie. Opcjonalnie Użytkownik anonimowy może każdorazowo podać w Aplikacji adres e-mail, na który zostanie przesłana wiadomość z odnośnikiem do wykonanego w ramach Usługi Podstawowej oszacowania; podany adres e-mail nie jest przechowywany przez Operatora.
 4. Rejestracja Konta Użytkownika w Aplikacji następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego pod adresem https://cieplo.app/register/.
 5. Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.
 7. Do zarejestrowania Konta Użytkownika konieczne są następujące dane: adres e-mail do którego Użytkownik ma dostęp oraz Hasło dostępu do Konta Użytkownika. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego należy aktywować Konto poprzez otwarcie odnośnika aktywacyjnego przesłanego w wiadomości na wskazany w trakcie rejestracji adres e-mail.
 8. Po aktywacji Konta Użytkownik może rozpocząć Subskrypcję na dowolnym wybranym Poziomie i na dowolny z dostępnych okresów.
 9. Użytkownik może w danej chwili posiadać jedną aktywną Subskrypcję. Każdy Poziom Subskrypcji daje dostęp do Usług Dodatkowych przypisanych do tego Poziomu.
 10. Użytkownik może korzystać z Subskrypcji za darmo przez określony Okres Próbny. Po jego upłynięciu, aby kontynuować Subskrypcję, Użytkownik musi opłacić wybrany przez siebie Poziom Subskrypcji na wybrany okres.
 11. Okres Próbny przysługuje Użytkownikowi jednorazowo dla każdego Poziomu Subskrypcji.
 12. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpoczęcia bezpłatnego Okresu Próbnego w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik posiada inne Konta w Aplikacji, na których korzystał z Okresu Próbnego, po czym nie opłacił Subskrypcji.
 13. Dla rozpoczęcia Okresu Próbnego wybranego Poziomu Subskrypcji Użytkownik musi podać następujące dane:
  • w przypadku osoby fizycznej – imiona i nazwisko; adres zameldowania na pobyt stały;
  • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznała osobowość prawną – firmę; NIP; adres siedziby;
 14. W ciągu 24 godzin od rozpoczęcia Okresu Próbnego i otrzymania danych, o których mowa w poprzednim ustępie, Operator udostępni Użytkownikowi w Panelu Użytkownika fakturę VAT proforma z tytułu świadczonych Usług Dodatkowych wchodzących w skład Poziomu Subskrypcji, którego dotyczy trwający Okres Próbny. Od momentu odnotowania przez Operatora zapłaty, Operator w przeciągu 3 dni roboczych udostępni w Panelu Użytkownika fakturę VAT.
 15. Brak zapłaty należności w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT proforma skutkować będzie automatycznym zablokowaniem dostępu Użytkownika do Usług Dodatkowych.
 16. Dokonanie przez Użytkownika wpłaty należności z zaległej faktury VAT proforma w terminie 14 dni od dnia zakończenia Okresu Próbnego skutkować będzie odblokowaniem dostępu do Usług Dodatkowych i rozpoczęciem wybranej uprzednio Subskrypcji, poczynając od dnia zapłaty. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
 17. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 18. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Aplikacji, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 19. Właściciel Konta może w każdym czasie skierować do Operatora żądanie usunięcia Konta, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Aplikacji będące powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich opłaconych Usług.

Zasady korzystania z API

 1. Użytkownik Aplikacji, który wykupi Subskrypcję odpowiedniego Poziomu, uzyskuje dostęp do interfejsu programistycznego (API).
 2. API umożliwia korzystanie z Usługi Podstawowej za pośrednictwem narzędzi programistycznych, w szczególności pozwala Użytkownikowi na budowę własnych aplikacji pośredniczących w komunikacji z Aplikacją.
 3. Każdy Użytkownik posiada indywidualny klucz dostępu do API. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie API z użyciem jego klucza dostępu, także w sytuacji, gdy udostępni klucz dostępu osobom trzecim, w sposób zamierzony bądź nie.
 4. Dla Subskrypcji rozpoczętych od dnia 10. grudnia 2022 roku opłata za korzystanie z API składa się z części stałej (w ramach Subskrypcji) oraz zmiennej (naliczanej od każdego wygenerowanego wyniku).
 5. W ramach każdej Subskrypcji zawierającej dostęp do API Użytkownikowi przysługuje bezpłatny przydział 1000 wyników na każdy miesiąc trwania Subskrypcji. Po wykorzystaniu przydziału wyników każdorazowo zostanie uruchomiony nowy przydział 1000 wyników w cenie równej 20% kosztu Subskrypcji miesięcznej Poziomu 102 oraz wygenerowana zostanie faktura proforma z terminem płatności 7 dni. Brak wniesienia opłaty za dodatkowy przydział wyników w tym terminie będzie skutkował zawieszeniem dostępu do API dla Użytkownika. Dostęp do API zostanie przywrócony w momencie potwierdzenia przez Operatora faktu wniesienia zaległej opłaty.
 6. Przydział wyników – zarówno bezpłatny, w ramach Subskrypcji, jak i opłacony dodatkowo – można wykorzystać w ramach okresu Subskrypcji. Niewykorzystany przydział wyników nie przechodzi na następny okres Subskrypcji.
 7. Zabronione jest wykorzystanie API w publicznie dostępnych komercyjnych usługach konkurencyjnych względem Aplikacji.
 8. Operator ustala dla Użytkownika maksymalną częstotliwość wysyłania żądań do API na 100 żądań na minutę.
 9. Operator ma prawo zablokowania Użytkownikowi dostępu do API w przypadku stwierdzenia naruszenia przezeń postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie korzystania z API.

Opłaty

 1. Korzystanie z Usługi Podstawowej jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z Usług Dodatkowych jest odpłatne, z wyjątkiem Okresu Próbnego, niezależnie od częstotliwości korzystania z Aplikacji.
 3. Szczegółowe informacje o wysokości opłat oraz parametrach poszczególnych Poziomów Subskrypcji znajdują się w Cenniku zamieszczonym na stronie https://cieplo.app/cennik.
 4. Opłaty są wnoszone z góry za kolejne Okresy Subskrypcji.
 5. Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Subskrypcji określany jest na dzień zaksięgowania pełnej kwoty pierwszej wpłaty za wybrany Poziom Subskrypcji.
 6. Okres Subskrypcji miesięcznej kończy się w tym samym dniu miesiąca następnego, chyba że takiego dnia w danym miesiącu nie ma – wtedy koniec Okresu Subskrypcji miesięcznej przypada w ostatnim dniu miesiąca następnego. Okres Subskrypcji rocznej kończy się w tym samym dniu tego samego miesiąca roku następnego – za wyjątkiem Okresu Subskrypcji rozpoczętego 29. lutego, któru kończy się 28. lutego roku następnego.
 7. Opłaty za Subskrypcje można wnosić przelewem, poprzez płatność kartą kredytową lub debetową, albo za pośrednictwem systemu płatności internetowych.
 8. Wybierając kartę kredytową lub debetową jako sposób regulowania opłat za Subskrypcje, Użytkownik zgadza się na automatyczne obciążanie karty kredytowej lub konta bankowego za całość należnych opłat w danym Okresie Subskrypcji oraz na wykorzystanie przez Operatora zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, w tym na ujawnienie im danych dotyczących transakcji.
 9. W przypadku wyboru karty kredytowej lub debetowej jako sposobu opłacania Subskrypcji, opłata za każdy kolejny Okres Subskrypcji będzie pobierana automatycznie, do momentu anulowania Subskrypcji. Anulowania bieżącej Subskrypcji można dokonać w każdym czasie, wybierając w Panelu Klienta, w zakładce "Subskrypcja", opcję "Anuluj subskrypcję".
 10. Wniesione opłaty zostaną odnotowane w Aplikacji maksymalnie 3 dni robocze po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Operatora.
 11. Użytkownik może w każdym czasie zmienić Poziom Subskrypcji. W przypadku zmiany na Poziom wyższy – nastąpi rozpoczęcie nowego Okresu Subskrypcji, z proporcjonalnym pomniejszeniem pierwszej opłaty o niewykorzystaną część dotychczasowego Okresu. W przypadku zmiany na Poziom niższy, zmiana następuje od następnego Okresu Subskrypcji.
 12. Użytkownik może w każdym czasie zmienić długość Okresu Subskrypcji – z miesięcznego na roczny lub z rocznego na miesięczny. Opłaty za nowy Okres zostaną pomniejszone o kwotę odpowiadającą niewykorzystanej części dotychczasowego Okresu.
 13. Zmiany w wysokości opłat lub zakresie Usługi Dodatkowych oferowanych w ramach poszczególnych Poziomów Subskrypcji będą ogłaszane na stronie https://cieplo.app/cennik i będą obowiązywać Użytkowników od kolejnego Okresu Subskrypcji. Użytkownik będzie mógł zrezygnować z Subskrypcji w przypadku, jeśli nie zaakceptuje zmian.

Odstąpienie od umowy i zwroty

 1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. Użytkownik nie ma możliwości otrzymania zwrotu opłaty za Okres Subskrypcji – z wyjątkiem sytuacji, gdy w danym Okresie Subskrypcji Użytkownik w ogóle nie korzystał z Usług Dodatkowych objętych Subskrypcją.
 3. Użytkownik może zrezygnować z kontynuowania Subskrypcji w następnym Okresie poprzez niewnoszenie opłaty za następny Okres Subskrypcji.

Zespół

 1. Użytkownik Aplikacji ma możliwość utworzenia Zespołu z innymi Użytkownikami. Zespół daje możliwość korzystania z jednej Subskrypcji (opłacanej przez Założyciela Zespołu) przez wielu Użytkowników (Członków Zespołu).
 2. Korzystanie z Aplikacji dla Członków Zespołu jest bezpłatne. Założyciel Zespołu ponosi standardową opłatę z tytułu Subskrypcji, powiększoną o Opłatę Dodatkową zależną od liczby Członków Zespołu.
 3. Opłata Dodatkowa za liczbę Członków Zespołu jest aktualizowana raz w tygodniu.
 4. Opłata Dodatkowa jest ustalana na podstawie aktualnej liczby Członków Zespołu w momencie jej aktualizacji. Ewentualne zmiany liczby Członków Zespołu w okresie pomiędzy kolejnymi aktualizacjami nie mają wpływu na wysokość Opłaty Dodatkowej.
 5. Opłata Dodatkowa może być wniesiona przy rozpoczęciu Subskrypcji za dowolną liczbę Członków Zespołu, równą lub większą aktualnej liczbie Członków Zespołu.
 6. Jeżeli w trakcie trwania Subskrypcji liczba Członków Zespołu przekroczy liczbę, za którą wniesiono Opłatę Dodatkową, wtedy w momencie aktualizacji Opłaty Dodatkowej zostanie naliczona dopłata obliczona jako: różnica między aktualną a opłaconą liczbą Członków Zespołu, przemnożona przez kwotę jednostkową Opłaty Dodatkowej oraz zaokrągloną w górę liczbę miesięcy pozostałą do końca Subskrypcji.
 7. Opłata Dodatkowa wniesiona przy rozpoczęciu Subskrypcji nie podlega zwrotowi, w szczególności jeżeli w trakcie trwania Subskrypcji liczba Członków Zespołu przez część lub całość okresu byłaby mniejsza niż liczba, za którą wniesiono Opłatę Dodatkową.

Usługa Dodatkowa "Radar na klientów"

 1. Użytkownik Aplikacji prowadzący działalność gospodarczą (Użytkownik-Firma) może w ramach wybranych poziomów Subskrypcji wykupić Usługę Dodatkową "Radar na klientów".
 2. Usługa Dodatkowa "Radar na klientów" pozwala Użytkownikowi-Firmie otrzymywać od innych Użytkowników Aplikacji (Użytkowników-Klientów) Zapytania o Wycenę zleceń dla budynków, dla których Użytkownicy-Klienci skorzystali z Usługi Podstawowej.
 3. Użytkownik-Firma może korzystać z Usługi Dodatkowej "Radar na klientów" jako Wykonawca (tj. podmiot świadczący wskazane rodzaje usług), bądź jako Pośrednik (podmiot pozyskujący oferty na rzecz innego podmiotu świadczącego wskazane rodzaje usług).
 4. Użytkownik-Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przesłanie Zapytania o Wycenę zlecenia obejmującego wskazane rodzaje usług do Użytkowników-Firm, którzy wykupili Usługę Dodatkową "Radar na klientów" dla tych rodzajów usług.
 5. W ramach Zapytania o Wycenę Użytkownik-Klient podaje: kategorie usług, których dotyczy zapytanie; adres e-mail do kontaktu w sprawie zapytania; opcjonalnie: numer telefonu do kontaktu w sprawie zapytania;
 6. Dane przekazane w ramach Zapytania o Wycenę zostają przesłane do Użytkowników-Firm korzystających z Usługi Dodatkowej "Radar na klientów", w których co najmniej jednym z Obszarów Działalności mieści się punkt wskazany jako lokalizacja budynku – i jednocześnie spełniających kryteria wskazane w Zapytaniu.
 7. Użytkownik-Firma otrzymuje Zapytania o Wycenę ze wskazanych przez siebie Obszarów Działalności oraz kategorii usług.
 8. Obszar Działalności rozumiany jest jako okrąg o środku w punkcie określonym współrzędnymi geograficznymi, zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i promieniu wyrażonym w kilometrach (minimalny promień wynosi 1km; maksymalny promień wynosi 999km)
 9. Użytkownik-Firma korzystający z Usługi Dodatkowej "Radar na klientów" może zdefiniować dowolną liczbę Obszarów Działalności, nie mniejszą niż 1.
 10. W cenie każdej Subskrypcji zawierającej Usługę Dodatkową "Radar na klientów" zawarty jest jeden Obszar Działalności. Dodanie każdego kolejnego Obszaru Działalności spowoduje naliczenie Opłaty Dodatkowej w wysokości 10% opłaty za Usługę Dodatkową "Radar na klientów" w danym Poziomie Subskrypcji.
 11. Opłata Dodatkowa za liczbę Obszarów Działalności jest aktualizowana raz w tygodniu.
 12. Opłata Dodatkowa jest ustalana na podstawie aktualnej liczby Obszarów Działalności w momencie jej aktualizacji. Ewentualne zmiany liczby Obszarów Działalności w okresie pomiędzy kolejnymi aktualizacjami nie mają wpływu na wysokość Opłaty Dodatkowej.
 13. Opłata Dodatkowa może być wniesiona przy rozpoczęciu Subskrypcji za dowolną liczbę Obszarów Działalności, równą lub większą aktualnej liczbie Obszarów Działalności.
 14. Jeżeli w trakcie trwania Subskrypcji liczba Obszarów Działalności przekroczy liczbę, za którą uprzednio wniesiono Opłatę Dodatkową, wtedy w momencie aktualizacji Opłaty Dodatkowej zostanie naliczona dopłata liczona jako: różnica między aktualną a opłaconą liczbą Obszarów Działalności, przemnożona przez kwotę jednostkową Opłaty Dodatkowej oraz zaokrągloną w górę liczbę miesięcy pozostałą do końca Subskrypcji.
 15. Opłata Dodatkowa wniesiona przy rozpoczęciu Subskrypcji nie podlega zwrotowi w szczególności, jeżeli w trakcie trwania Subskrypcji liczba Obszarów Działalności przez część lub całość okresu byłaby mniejsza niż liczba, za którą wniesiono Opłatę Dodatkową.

Ochrona danych Użytkowników korzystających z Usługi "Radar na klientów"

 1. Dane kontaktowe otrzymane przez Użytkownika-Firmę w ramach Usługi Dodatkowej "Radar na klientów" mogą być wykorzystane wyłącznie przez tego samego Użytkownika-Firmę (w przypadku gdy Użytkownik-Firma korzysta z Usługi jako Wykonawca) lub przekazane nie więcej niż jednemu podmiotowi zewnętrznemu świadczącemu wybrane rodzaje usług (jeśli korzysta z Usługi jako Pośrednik).
  Każdy stwierdzony przypadek przekazywania danych kontaktowych większej liczbie podmiotów będzie skutkował natychmiastowym i dożywotnim wykluczeniem Użytkownika oraz wszystkich zaangażowanych podmiotów z dostępu do Usługi Dodatkowej "Radar na klientów".
 2. Dane kontaktowe otrzymane przez Użytkownika-Firmę w ramach Usługi Dodatkowej "Radar na klientów" mogą być wykorzystane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia Użytkownikowi-Klientowi oferty dotyczącej wybranych kategorii usług. Zabronione jest wykorzystywanie danych kontaktowych Użytkowników-Klientów do innych celów (przykładowo: dopisanie adresu e-mail do listy wysyłkowej materiałów marketingowych) bez uzyskania od Użytkownika-Klienta odrębnej zgody.
 3. Zabronione jest korzystanie z Usługi Dodatkowej "Radar na klientów" przez Użytkowników-Firmy w taki sposób, że Użytkownik-Firma odbiera Zapytania dotyczące rodzajów usług, których nie świadczy (ani samemu – jako Wykonawca, ani dla ich świadczenia nie współpracuje z innym podmiotem – jako Pośrednik) w celu nakłaniania Użytkowników-Klientów do skorzystania z innego rodzaju usług.
 4. Użytkownik-Firma zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania wykorzystywania danych kontaktowych co do których otrzymał takie żądanie od Użytkownika-Klienta lub Operatora.

Przerwy techniczne

 1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w dostępności Usługi z przyczyn technicznych.
 2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Użytkownik, który wykupił Subskrypcję, ma prawo do przedłużenia ważności Okresu Subskrypcji, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniem siły wyższej.

Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik ma możliwość anonimowego korzystania z Usługi Podstawowej. W celu lub w trakcie korzystania z Usług Użytkownik może podawać dane osobowe.
 2. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 3. Administratorem wyżej wskazanych danych osobowych jest Operator.
 4. Operator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 5. Operator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Aplikacji, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z Użytkownikami.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Operatora.
 7. Użytkownik ma prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Usług, w tym w celu informowania o działaniu Aplikacji oraz koniecznych czynnościach, takich jak płatności, faktury, zmiany w regulaminie etc.
 9. Operator nie wysyła do Użytkowników żadnych treści marketingowych.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację Usług na rzecz Użytkownika, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Operatora na rzecz Użytkownika.

Pliki ciasteczek (cookies)

 1. Operator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu i rozpoznania Użytkownika przy kolejnej sesji.
 2. Operator informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Jak również pliki cookies zapisane przez Operatora mogą być przez Użytkownika usunięte poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego urządzenia końcowego Użytkownika.
 3. Operator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub wykasowanie zapisanych plików cookies może spowodować utrudnienia i ograniczenia w działaniu Aplikacji, w szczególności przerwanie zapamiętanej sesji logowania w Aplikacji, brak możliwości ponownego zalogowania do Aplikacji.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usługi przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Aplikacji należy przesyłać na adres poczty elektronicznej kontakt@czysteogrzewanie.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: Login Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
 5. Wszelkie inne uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Aplikacji można i należy kierować na adres kontakt@czysteogrzewanie.pl.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Operator może w każdym czasie zmodyfikować Regulamin. Użytkownik będzie związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść lub braku wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie regulaminu.